Búfé

Leiðir til varðveislu búfjárkynja

Nautgripir
 • Í búnaðarlögum er Bændasamtökum Íslands falin mótun og framkvæmd kynbóta íslenska sauðfjárstofnsins. BÍ er þannig eðlilegur samstarfsaðili erfðanefndar um það er hann varðar.
 • Fylgjast náið með ástandi stofnsins og kynbótamarkmiðum.
 • Hvetja ræktendur til að taka tillit til sérstöðu kúastofnsins, s.s. litafjölbreytni og samsetningu mjólkur o.fl.
 • Hvetja ræktendur til þess að nýta aðgerðir við kynbótamat sem draga úr aukningu í skyldleikarækt í stofninum.
 • Hvetja ráðgefandi aðila til að nota EVA forritið eða sambærilegt forrit til að velja naut til sæðinga og stýra notkun þeirra.
 • Gera úttekt á verðmæti og verndunargildi kúastofnsins. Þar verði einnig tekið á ræktun og viðhaldi verndaðs stofns ef til innflutnings kemur.
 •  Á fimm ára fresti mun erfðanefnd óska eftir skýrslu frá BÍ um erfðafræðilegt ástand stofnsins og kynbótamarkmið.
Sauðfé
 • Í búnaðarlögum er Bændasamtökum Íslands falin mótun og framkvæmd kynbóta íslenska sauðfjárstofnsins. BÍ er þannig eðlilegur samstarfsaðili erfðanefndar um það er hann varðar.
 • Hvetja ræktendur til að viðhalda erfðafræðilegri sérstöðu sauðfjárstofnsins, s.s. litafjölbreytni, hornalags, frjósemiseiginleika o.fl.
 • Að leitast við að ná öllu forystufé landsins inn í skýrsluhald.
 • Gerð verði verndaráætlun fyrir íslenska forystuféð með það að markmiði að draga úr aukningu skyldleikaræktar.
 • Á fimm ára fresti mun erfðanefnd óska eftir skýrslu frá BÍ um erfðafræðilegt ástand stofnsins og kynbótamarkmið.
Hross
 • Í búnaðarlögum er Bændasamtökum Íslands falin mótun og framkvæmd kynbóta íslenska hrossastofnsins. BÍ er þannig eðlilegur samstarfsaðili erfðanefndar um það er hann varðar.
 • Hvetja ræktendur til að viðhalda erfðafræðilegri sérstöðu hrossastofnsins, s.s. litafjölbreytni og gæta þess að einstakir litir glatist ekki úr stofninum.
 • Hvetja ræktendur til að sporna gegn aukningu skyldleikaræktar með hliðstæðum aðferðum og í öðru búfé.
 • Fela erfðalindasetri LbhÍ að fylgjast með tíðni lita innan stofnsins.
 • Á 5 ára fresti mun erfðanefnd óska eftir skýrslu frá BÍ um erfðafræðilegt ástand stofnsins og kynbótamarkmið.
Geitur
 • Bændasamtök Íslands verði skilgreind sem ræktunarfélag íslenska geitastofnsins og gefi erfðanefnd árlega skýrslu um ástand hans.
 • Núverandi stuðningskerfi við geitfjáreigendur verði aukið þar til stofnstærð nái a.m.k. þeim alþjóðlegu viðmiðum sem viðurkennd eru fyrir stofna í útrýmingarhættu.
 • Stjórnvöld og Bændasamtök Ísland beiti sér fyrir því að stofnað verði fagráð sem móti stefnu í ræktun, nýtingu og verndun íslensku geitarinnar.
 • Skýrsluhald verði með þeim hætti að ætterni allra gripa verði öruggt og rekjanlegt.
 • Leitað verði leiða til að fjölga í stofninum og dreifa honum víðar um landið en nú er.
 • Komið verði upp sæðisbanka og reglulegum sæðingum á geitum þannig að stofninn geti myndað einn ræktunarhóp.
 • Leitað verði leiða til að auka nytjar af geitum og að veittur verði stuðningur til framleiðslu afurða.
Hænsn
 • Gert verði samkomulag við Eigenda- og ræktendafélag Landnámshænsna um að halda skrá yfir fjölda ræktenda og fjölda fugla innan vébanda félagsins og skila skýrslum til erfðanefndar árlega.
 • Stutt verði við sérstök smærri verkefni til styrktar hænsnastofninum eftir því sem erfðanefnd telur ástæðu til.
 • Teknar verði saman upplýsingar um breytileika í svipgerð innan stofnsins.
Hundar
 • Erfðanefnd taki upp beint samband við deild íslenska fjárhundsins hjá Hundaræktarfélagi Íslands og fái reglulegar upplýsingar um stofnstærð og erfðafræðilega stöðu stofnsins.
 • Stutt verði við sérstök verkefni til verndar stofninum eftir því sem erfðanefnd telur ástæðu til.

Heimild: Erfðanefnd landbúnaðarins (2014). Varðveisla erfðaauðlinda – Landsáætlun um verndun og sjálfbæra nýtingu erfðaauðlinda í íslenskum landbúnaði 2014-2018. Reykjavík: Erfðanefnd Landbúnaðarins